Dank u voor uw bezoek! In de mediatheek vindt u alle presentaties van AgroInno 2022.

Colofon / Privacybeleid

Privacybeleid

§ 1 Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

(1) Hierna informeren wij u over het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website en over de rechten die u op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG) geniet.

(2) Persoonsgegevens zijn alle gegevens die met u persoonlijk in verband kunnen worden gebracht, bijv. naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

(3) De verantwoordelijke persoon overeenkomstig artikel 4, lid 7, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (AVG) is

DNL-contact GmbH & Co KG

Directeur: Ing. Frederik Wanink

Bahnhofstr. 35

48565 Steinfurt

Tel: +49 2551 7047110

eMail: info@dnl-contact.de

(4) Wanneer u per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, naam en telefoonnummer, indien van toepassing) door ons opgeslagen om uw vragen te kunnen beantwoorden. Wij wissen de in dit verband verkregen gegevens nadat de opslag niet langer noodzakelijk is of beperken de verwerking indien er wettelijke bewaarplichten bestaan.

(5) Indien wij voor afzonderlijke functies van ons aanbod een beroep doen op in opdracht werkende dienstverleners of uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, zullen wij u hieronder gedetailleerd informeren over de respectieve processen. Daarbij zullen wij ook de vastgestelde criteria voor de opslagperiode vermelden.

§ 2 Uw rechten

(1) U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht van toegang (art. 15 AVG),
 • Recht op rectificatie of wissing (art. 16 en 17 AVG),
 • Recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG),
 • Recht om bezwaar te maken tegen verwerking (art. 21 AVG),
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid (art. 20 AVG),
 • Recht om de verklaring van toestemming krachtens de gegevensbeschermingswetgeving in te trekken (art. 7, lid 3, AVG)
 • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Uitleg van uw rechten in detail:

(2.1) Recht op informatie

U kunt de verantwoordelijke voor de verwerking om bevestiging vragen of persoonsgegevens over u door ons worden verwerkt. Indien er sprake is van een dergelijke verwerking, kunt u de verantwoordelijke voor de verwerking om informatie over het volgende verzoeken:

a. de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;

b. de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;

c. de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt;

d. de geplande duur van de opslag van de u betreffende persoonsgegevens of, indien concrete informatie ter zake mogelijk is, criteria voor de vaststelling van de opslagduur;

e. het bestaan van een recht om uw persoonsgegevens te rectificeren of te wissen, een recht op beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;

f. het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;

g. alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens, indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld;

h. het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de AVG en, ten minste in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

U hebt het recht om te vragen of de u betreffende persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dit verband kunt u verzoeken om te worden geïnformeerd over de passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 van de AVG in verband met de doorgifte.

(2.2) Recht op correctie

U heeft jegens de verantwoordelijke voor de verwerking het recht op rectificatie en/of aanvulling indien de over u verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. De voor de verwerking verantwoordelijke voert de rectificatie zonder onnodige vertraging uit.

(2.3) Recht op wissen

(2.3.1) U kunt de voor de verwerking verantwoordelijke verzoeken de u betreffende persoonsgegevens onverwijld te wissen en de voor de verwerking verantwoordelijke is verplicht deze gegevens onverwijld te wissen indien een van de volgende redenen van toepassing is:

a. De u betreffende persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt.

b. U herroept uw toestemming waarop de verwerking was gebaseerd overeenkomstig artikel 6, lit 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), van de AVG en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.

c. U maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van de AVG en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2, van de AVG.

d. De u betreffende persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

e. Het wissen van de u betreffende persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is.

f. De persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden op grond van artikel 8, lid 1, van de AVG.

(2.3.2) Indien de voor de verwerking verantwoordelijke de u betreffende persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van artikel 17, lid 1, van de AVG verplicht is deze te wissen, treft hij redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, om de voor de verwerking verantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat u, als betrokkene, hen hebt verzocht alle koppelingen naar, of kopieën of reproducties van die persoonsgegevens te wissen.

(2.3.3) Het recht om gegevens te wissen bestaat niet voor zover de verwerking noodzakelijk is

a. voor het recht om vrije meningsuiting en informatie uit te oefenen;

b. om een wettelijke verplichting na te komen die verwerking vereist op grond van de EU-wetgeving of de wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen;

c. om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h) en i), en artikel 9, lid 3, AVG;

d. voor archivering in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de AVG, voor zover het in lid 1 bedoelde recht het bereiken van de doeleinden van deze verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in de weg dreigt te staan; of

e. om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

(2.4) Recht op beperking van de verwerking

U kunt verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens onder de volgende voorwaarden:

a. indien u de juistheid van de u betreffende persoonsgegevens betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren;

b. de verwerking onwettig is en u bezwaar maakt tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;

c. de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar u deze wel nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte; of

d. indien u overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en nog niet is vastgesteld of de legitieme redenen van de voor de verwerking verantwoordelijke zwaarder wegen dan uw redenen.

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is, mogen deze gegevens, met uitzondering van de opslag ervan, alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of van een lidstaat. Indien de beperking van de verwerking overeenkomstig de bovenstaande voorwaarden is beperkt, wordt u daarvan door de verantwoordelijke voor de verwerking in kennis gesteld voordat de beperking wordt opgeheven.

(2.5) Recht op informatie

Indien u jegens de voor de verwerking verantwoordelijke het recht op rectificatie, wissing en beperking van de verwerking hebt doen gelden, is de voor de verwerking verantwoordelijke verplicht alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis te stellen van deze toestemming of wissing van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. U hebt het recht tegen de voor de verwerking verantwoordelijke om over deze ontvangers te worden geïnformeerd.

(2.6) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht de u betreffende persoonsgegevens die u aan de verantwoordelijke voor de verwerking hebt verstrekt, te verkrijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. U hebt ook het recht om deze gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking door te geven zonder te worden gehinderd door de verantwoordelijke voor de verwerking aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat

a. de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG of artikel 9, lid 2, onder a), van de AVG of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG en

b. de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures.

Bij de uitoefening van dit recht hebt u ook het recht om de u betreffende persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke voor de verwerking naar de andere te laten overdragen, voor zover dit technisch haalbaar is. Dit mag geen afbreuk doen aan de vrijheden en rechten van andere personen. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

(2.7) Recht van bezwaar

U hebt het recht om te allen tijde, op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de AVG; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

De voor de verwerking verantwoordelijke zal de u betreffende persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij hij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte.

Indien de u betreffende persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens met het oog op dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering voor zover die verband houdt met dergelijke direct marketing.

Indien u bezwaar maakt tegen verwerking voor direct-marketingdoeleinden, zullen de u betreffende persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.

U hebt de mogelijkheid om, in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, onverminderd Richtlijn 2002/58/EG, uw recht van verzet uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures met gebruikmaking van technische specificaties.

(2.8) Recht om de verklaring van toestemming krachtens de gegevensbeschermingswetgeving in te trekken

U hebt het recht uw verklaring van toestemming krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op grond van de toestemming heeft plaatsgevonden.

(2.9) Geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen, met inbegrip van profilering

U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u op soortgelijke wijze in aanmerkelijke mate treft. Dit is niet van toepassing indien het besluit

a. noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen u en de voor de verwerking verantwoordelijke,

b. is toegestaan door de wetgeving van de Unie of van de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en die wetgeving passende maatregelen bevat om uw rechten en vrijheden en uw rechtmatige belangen te beschermen; of

c. met uw uitdrukkelijke toestemming.

Deze besluiten mogen echter niet gebaseerd zijn op speciale categorieën persoonsgegevens overeenkomstig artikel 9, lid 1, van de AVG, tenzij artikel 9, lid 2, onder a) of g), van toepassing is en er passende maatregelen zijn genomen om de rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen.

Met betrekking tot de onder a. en c. genoemde gevallen neemt de voor de verwerking verantwoordelijke redelijke maatregelen ter vrijwaring van de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, waaronder ten minste het recht op tussenkomst van een persoon van de voor de verwerking verantwoordelijke, het recht om zijn standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

(2.10) Recht van beroep

Onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de AVG. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens is te vinden op: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

§ 3 Rechtsgrondslag van de verwerking

(1) Voor zover wij voor verwerkingen met persoonsgegevens de toestemming van de betrokkene vragen, dient artikel 6, lid 1, onder a), van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU als rechtsgrondslag.

(2) Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, dient Art. 6 (1) lit. b DSGVO als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

(3) Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf onderworpen is, dient Art. 6 (1) lit. c DSGVO als rechtsgrondslag.

(4) Indien vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient artikel 6, lid 1, onder d), DSGVO als rechtsgrondslag.

(5) Indien de verwerking noodzakelijk is ter behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of van een derde en de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dient art. 6 (1) lit. f DSGVO als rechtsgrondslag voor de verwerking. Het legitieme belang van onze onderneming ligt in de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten.

(6) Voor zover hierna aanwijzingen worden gegeven over het verzamelen van individuele persoonsgegevens, wordt telkens afzonderlijk naar de desbetreffende rechtsgrondslag verwezen.

4 Verzamelen van persoonsgegevens bij bezoek aan onze website

(1) In het geval van louter informatief gebruik van de website, d.w.z. als u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u te kunnen tonen en om de stabiliteit en veiligheid ervan te waarborgen (rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f AVG):

 • IP-adres

 • Datum en tijdstip van het verzoek

 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)

 • Inhoud van het verzoek (concrete pagina)

 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode

 • Overgebrachte hoeveelheid gegevens in elk geval

 • Website waar het verzoek vandaan komt

 • browsers

 • Besturingssysteem en zijn interface

 • Taal en versie van de browsersoftware.

(2) Naast de hierboven vermelde gegevens worden cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen en worden toegewezen aan de browser die u gebruikt, en via welke bepaalde informatie wordt doorgestuurd naar de instantie die de cookie instelt (in dit geval door ons). Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen overbrengen naar uw computer. Zij dienen om het Internetaanbod in het algemeen gebruikersvriendelijker en doeltreffender te maken.

(3) Gebruik van cookies:

a) Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de reikwijdte en de functionaliteit hieronder worden toegelicht:

 • Voorbijgaande cookies (voor dit doel b)

 • Persistente cookies (voor dit doel c).

b) Voorbijgaande cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Hiertoe behoren met name de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser aan de gemeenschappelijke sessie kunnen worden toegewezen. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u onze website opnieuw bezoekt. De sessiecookies worden gewist wanneer u uitlogt of de browser sluit.

c) Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie. U kunt de cookies te allen tijde verwijderen via de beveiligingsinstellingen van uw browser.

d) U kunt uw browserinstellingen aan uw voorkeuren aanpassen en, bijvoorbeeld, cookies van derden of alle cookies weigeren. Wij wijzen u erop dat u wellicht niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

e) [Wij gebruiken cookies om u te identificeren voor volgende bezoeken als u een account bij ons heeft. Anders zou u bij elk bezoek opnieuw moeten inloggen].

f) De gebruikte Flash-cookies worden niet door uw browser verzameld, maar door uw Flash-plug-in. Bovendien gebruiken wij HTML5-opslagobjecten die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze objecten slaan de vereiste gegevens op, onafhankelijk van de browser die u gebruikt, en hebben geen automatische vervaldatum. Als u niet wilt dat Flash-cookies worden verwerkt, moet u een geschikte add-on installeren, bv. "Better Privacy" voor Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) of de Adobe Flash Killer Cookie voor Google Chrome. U kunt het gebruik van HTML5-opslagobjecten voorkomen door uw browser in te stellen op de privémodus. Bovendien raden wij u aan uw cookies en browsergeschiedenis regelmatig handmatig te verwijderen].

§ 5 Andere functies van de website en gebruik van onze producten en/of diensten

(1) Naast het louter informatieve gebruik van onze website, bieden wij verschillende diensten aan waarvan u gebruik kunt maken indien u daarin geïnteresseerd bent. Daartoe moet u in de regel in het kader van de registratie verdere persoonsgegevens verstrekken, die wij gebruiken om de desbetreffende dienst te verlenen en waarvoor de voornoemde beginselen inzake gegevensverwerking gelden.

(2) In het kader van de registratie verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens, zoals volledige naam, geldig e-mailadres, adres, telefoonnummer en dergelijke informatie die noodzakelijk is voor de goede verlening van de door u gevraagde dienst en/of de nakoming en uitvoering van een contract. Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens vindt plaats om u als contactpersoon te kunnen identificeren, voor correspondentie met u, om uw aanvragen naar behoren te kunnen afhandelen en u te kunnen informeren over de door u gevraagde producten en diensten, voor het uitvoeren en verwerken van de door u geplaatste bestellingen en/of aankooporders, alsmede voor facturering en betalingsverwerking.

(3) De in dit verband verzamelde persoonsgegevens worden in de regel tot het verstrijken van de wettelijke bewaarplicht, d.w.z. de fiscale en commerciële bewaar- en documentatieplicht (bijv. uit HGB, AO) opgeslagen en daarna gewist, tenzij u in overeenstemming met art. 6 lid 1 S. 1 lit. a AVG toestemming heeft gegeven voor opslag daarna.

(4) Voor zover wij persoonsgegevens verwerken op basis van uw uitdrukkelijke toestemming, geschiedt dit op basis van de rechtsgrondslag overeenkomstig Art. 6 (1) lit. a AVG. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken met het oog op de verwerking van een specifiek verzoek dat u ons hebt gedaan en/of voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent, is de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking Art. 6 (1) lit. b DSGVO.

(5) In sommige gevallen maken wij gebruik van externe dienstverleners om uw gegevens te verwerken voor het gebruik van ons aanbod. Deze zijn zorgvuldig door ons geselecteerd en in opdracht gegeven, zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd. Indien dienstverleners uw persoonsgegevens namens ons verwerken, hebben wij er door middel van contractuele overeenkomsten met de dienstverlener conform art. 28 AVG voor gezorgd dat uw gegevens ook daar conform het beschermingsniveau van de AVG uitsluitend in overeenstemming met onze instructies worden verwerkt. Als wij met dienstverleners werken, zijn zij in de EU gevestigd en zijn zij onderworpen aan de AVG. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 (1) a/b AVG.

6 Bezwaar of herroeping tegen de verwerking van uw gegevens

(1) Indien u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Een dergelijke herroeping heeft gevolgen voor de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens nadat u die aan ons hebt meegedeeld.

(2) Voor zover wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op de afweging van belangen, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is het geval wanneer de verwerking niet noodzakelijk is, met name voor de uitvoering van een overeenkomst met u, hetgeen door ons telkens wordt aangetoond in de volgende beschrijving van de functies. Bij de uitoefening van een dergelijk bezwaar vragen wij u de redenen uiteen te zetten waarom wij uw persoonsgegevens niet mogen verwerken zoals wij hebben gedaan. In geval van uw gerechtvaardigd bezwaar zullen wij de situatie opnieuw bekijken en ofwel de gegevensverwerking stopzetten of aanpassen, ofwel u onze dwingende legitieme gronden tonen op basis waarvan wij de verwerking zullen voortzetten.

(3) Vanzelfsprekend kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden en gegevensanalyse. U kunt uw bezwaar tegen reclame te allen tijde kenbaar maken via de in § 1 genoemde contactgegevens.

§ 7 Deelname aan onlinebeurzen via VISAVID

Voor de uitvoering van online-beursevenementen maken wij gebruik van de dienst "VISAVID" van de firma Auctores GmbH, Amberger Straße 82, D-92318 Neumarkt, e-mail: info@auctores.de, www.auctores.de. Om deze dienst te gebruiken, moet u akkoord gaan met de voorwaarden van deelname van Auctores GmbH als onderdeel van het gebruik. Deze onderneming is zelf verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de AVG. De gegevensbeschermingsinformatie van Auctores betreffende het gebruik van VISAVID is te vinden op [link].

§ 8 Nieuwsbrief

(1) Met uw toestemming kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief, waarmee wij u informeren over onze actuele interessante aanbiedingen. De geadverteerde goederen en diensten worden in de verklaring van toestemming genoemd.

(2) Voor de inschrijving op onze nieuwsbrief gebruiken wij de zogenaamde double-opt-in procedure. Dit betekent dat wij u na uw registratie een e-mail sturen naar het door u opgegeven e-mailadres waarin wij u vragen te bevestigen dat u de nieuwsbrief wenst te ontvangen. Indien u uw inschrijving niet binnen [24 uur] bevestigt, wordt uw informatie geblokkeerd en na een maand automatisch verwijderd. Bovendien slaan wij de door u gebruikte IP-adressen en de tijdstippen van registratie en bevestiging op. Het doel van deze procedure is uw registratie te kunnen bewijzen en, indien nodig, een eventueel misbruik van uw persoonsgegevens op te helderen.

(3) De enige verplichte informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere, afzonderlijk gemarkeerde gegevens is vrijwillig en zal worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Na uw bevestiging slaan wij uw e-mailadres op om u de nieuwsbrief toe te zenden. De rechtsgrondslag is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a AVG.

(4) U kunt uw toestemming voor de toezending van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken en u voor de nieuwsbrief afmelden. U kunt de herroeping kenbaar maken door te klikken op de link die in elke nieuwsbrief e-mail is opgenomen of door een e-mail te sturen naar [Newsletter@example.com] of door een bericht te sturen naar de contactgegevens die in het impressum staan vermeld.

(5) Wij willen erop wijzen dat wij uw gebruikersgedrag evalueren bij het verzenden van de nieuwsbrief. Voor deze evaluatie bevatten de verzonden e-mails zogenaamde web beacons of tracking pixels, dat zijn beeldbestanden van één pixel die op onze website worden opgeslagen. Voor de evaluaties koppelen wij de in § 4 genoemde gegevens en de webbakens aan uw e-mailadres en een individuele ID. OPTIONEEL: Ook links in de nieuwsbrief bevatten deze ID] [EITHER:] De gegevens worden uitsluitend pseudoniem verzameld, d.w.z. de ID's worden niet aan uw andere persoonsgegevens gekoppeld, een directe persoonlijke verwijzing is uitgesloten. OF:] Met de aldus verkregen gegevens stellen wij een gebruikersprofiel op om de nieuwsbrief af te stemmen op uw individuele interesses. Daarbij registreren wij wanneer u onze nieuwsbrieven leest, welke links u daarin aanklikt en leiden daaruit uw persoonlijke interesses af. Wij koppelen deze gegevens aan acties die u op onze website hebt ondernomen. [EINDE van alternatieven]

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze tracering door te klikken op de afzonderlijke link in elke e-mail of door ons op de hoogte te brengen via een ander contactkanaal. De informatie wordt bewaard zolang u op de nieuwsbrief bent geabonneerd. Na de afmelding slaan wij de gegevens louter statistisch en anoniem op. OPTIONEEL: Bovendien is een dergelijke tracering niet mogelijk indien u de standaardweergave van afbeeldingen in uw e-mailprogramma heeft gedeactiveerd. In dat geval wordt de nieuwsbrief niet volledig aan u getoond en kunt u mogelijk niet van alle functies gebruikmaken. Als u de beelden handmatig weergeeft, zal de bovenstaande tracering zich voordoen].

einde van het privacybeleid

Status mei 2021